Malakor Kitchen and Café

ร้านอาหารไทยและต่างชาติเรือนไม้ บรรยากาศรอบ ๆ ร้านประกอบด้วยบรรดาพรรณไม้นานาชนิด ทำให้บริเวณร้านร่มรื่นไปด้วยธรรมชาติ

 

1 item