ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้แอปพลิเคชั่น เดอะวัน

บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด (“บริษัท”) ได้จัดทำแอปพลิเคชั่น เดอะวัน สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (“แอปพลิเคชั่น”) เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อและสื่อสาร รวมถึงให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกของ เดอะวัน (“สมาชิก”) เช่น การสมัครเป็นสมาชิก ตรวจสอบคะแนนคงเหลือและคะแนนที่จะหมดอายุ ปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ตรวจสอบแคมเปญส่งเสริมการขายของบริษัท และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ แลกคะแนนสะสมตามรายการที่บริษัทกำหนด รวมถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่บริษัทจะกำหนดขึ้นในภายหลัง
ผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่น (“ผู้ใช้งาน”)ได้อ่าน และยอมรับว่าผู้ใช้งานจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแอปพลิเคชั่นนี้ โดยผู้ใช้งานจะต้องศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างนี้อย่างละเอียดและรอบคอบก่อนที่จะกระทำธุรกรรมหรือกิจกรรมใด ๆ บนแอปพลิเคชั่นนี้ หากท่านทำธุรกรรมหรือกิจกรรมใด ๆ บนแอปพลิเคชั่นนี้ ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แล้ว และหากท่านไม่ต้องการที่จะผูกพันภายใต้เงื่อนไขนี้ กรุณาหยุดทำธุรกรรมใด ๆ บนแอปพลิเคชั่นนี้  ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือข้อตกลงอื่น ๆ ในแอปพลิเคชั่นนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกและผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า

1. ขอบเขตการใช้งานแอปพลิเคชั่น และข้อกำหนดทั่วไป

1.1    บริษัทขอสงวนสิทธิไว้สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกแอปพลิเคชั่นเพื่อตรวจสอบคะแนนคงเหลือและคะแนนที่จะหมดอายุ ปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ตรวจสอบแคมเปญส่งเสริมการขายของบริษัท และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ แลกคะแนนสะสมตามรายการที่บริษัทกำหนด รวมถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่บริษัทอาจกำหนดขึ้นในภายหลัง 
1.2    ผู้ใช้งานขอรับรองว่าบรรดาข้อมูลที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทในแอปพลิเคชั่นเป็นข้อมูลของผู้ใช้งานที่ถูกต้องครบถ้วน โดยเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรืออีเมลส่วนตัวยังใช้งานได้อยู่ในขณะที่ให้ข้อมูลดังกล่าว
1.3    ผู้ใช้งานตกลงและรับทราบว่า บริษัทไม่ได้ให้ความรับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนแอปพลิเคชั่น และไม่รับรองว่าแอปพลิเคชั่น ปราศจากไวรัส หรือสิ่งอื่น ๆ ที่อาจจะกระทบต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน
1.4    ก่อนจะทำรายการใด ๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น ผู้ใช้งานจะต้องตรวจสอบชื่อและนามสกุล หมายเลขสมาชิกและคะแนนสะสม ซึ่งจะปรากฏบนแอปพลิเคชั่นและอีเมลที่ส่งถึงท่านตามอีเมลแอดเดรสที่ท่านได้ระบุไว้ หลังจากที่มีการแลกคะแนนผ่านทางแอปพลิเคชั่นทุกครั้ง
1.5    ผู้ใช้งานจะตรวจสอบเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บนแอปพลิเคชั่นก่อนการรับสิทธิประโยชน์ และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น
1.6    อีเมลที่ส่งให้กับผู้ใช้งานตามอีเมลแอดเดรสที่ท่านได้ระบุไว้ ให้ถือเป็นหลักฐานของการแลกคะแนนเดอะวันบนแอปพลิเคชั่น
1.7    การใช้งานแอปพลิเคชั่นในแต่ละครั้ง ถือว่าผู้ใช้งานได้รับทราบถึงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขทีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและได้ใช้บังคับในเวลาดังกล่าวโดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว โดยตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ
1.8    ผู้ใช้งานตกลงยินยอมให้บริษัทใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ-สกุล ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลที่ปรากฏในบัตรประชาชนไทยและ/หรือหนังสือเดินทาง และข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชั่น แก่บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล บริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทที่เป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัท และ/หรือบริษัทอื่นใดที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกับบริษัท (“บุคคลอื่น ๆ”) เพื่อการสมัครเป็นสมาชิกของผู้ใช้งาน การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่นของผู้ใช้งาน การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการเสนอขายสินค้าและ/หรือบริการอื่น ๆ ซึ่งผู้ใช้งานอาจให้ความสนใจ ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้บริษัทจะกำหนดให้บุคคลอื่น ๆ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกับบริษัท นอกจากนี้บริษัทจะต้องกำหนดให้บุคคลเหล่านั้นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพียงเท่าที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์เท่านั้น ทั้งนี้รายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท
1.9    ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร บริษัทอาจระงับหรือยกเลิกการให้บริการ รวมถึงเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายผ่านแอปพลิเคชั่นได้โดยไม่ต้องประกาศ หรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1.10    คะแนนสะสมที่ปรากฏเมื่อมีการตรวจสอบคะแนน จะเป็นคะแนนสะสมของการซื้อครั้งล่าสุดของวันก่อนหน้า ถ้ามีการจับจ่ายและการได้รับคะแนนจากการซื้อของวันนี้ คะแนนจะถูกนำไปคำนวณและแสดงในวันถัดไป
1.11    คะแนนสะสมที่แลกผ่านทางเว็บไซต์จะถูกนำไปประมวลผลและหักออกจากคะแนนที่คงเหลืออยู่ทันที
1.12    ในการแลกคะแนนบนแอปพลิเคชั่น ผู้ใช้งานจะไม่ได้รับอีเมลสรุปการแลกคะแนน แต่สามารถตรวจสอบประวัติการแลกคะแนนได้ที่เมนู "ประวัติการใช้งาน"
1.13    เมื่อผู้ใช้งานทำการยืนยันการแลกคะแนนบนแอปพลิเคชั่นเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถขอคืนคะแนนได้
1.14    คะแนนสะสมที่แลกจะถูกหักออกจากระบบในส่วนแรกของบัญชีในรูปแบบ “เข้าก่อน ออกก่อน”
1.15    คะแนนสะสมจะมีอายุ 2 (สอง) ปี นับจากปีที่มีการซื้อสินค้า โดยบริษัทจะคำนวณคะแนนสะสมในวันสุดท้ายของทุกปีปฏิทินรวจสอบชื่อและนามสกุล หมายเลขสมาชิกและคะแนนสะสม ซึ่งจะปรากฏบนแอปพลิเคชั่นทุกครั้งก่อนจะทำการแลกคะแนนโดยแอปพลิเคชั่น

2. การสมัครเป็นสมาชิก

2.1    ผู้ขอใช้บริการสามารถสมัครสมาชิกได้โดยจะต้องทำการให้รายละเอียดข้อมูลตามที่บริษัทกำหนด รวมทั้งได้รับอนุมัติจากบริษัทให้เป็นสมาชิก โดยผู้ใช้บริการต้องผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกเดอะวัน
2.2    ผู้สมัครตกลงและยินยอมให้บริษัทมีสิทธิใช้เครื่องอ่านสมาร์ตการ์ด (Smart Card Reader) เพื่อใช้อ่านบัตรประชาชนไทย หรือใช้แท็บเล็ตเพื่อสแกนหนังสือเดินทางและดาวน์โหลดข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้ในการลงทะเบียนเป็นสมาชิกเดอะวัน ผ่านทางแอปพลิเคชั่น
2.3    ผู้สมัครตกลงและยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของการเป็นสมาชิกที่ใช้บังคับ ณ ขณะยื่นคำขอสมัครสมาชิกในทุกช่องทางและให้รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขในภายหน้า
2.4    ผู้สมัครรับรองว่าบรรดาข้อมูลที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเป็นสมาชิกถูกต้องครบถ้วน โดยเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมลส่วนตัวยังใช้งานอยู่ในขณะที่ได้ให้ข้อมูลดังกล่าว
2.5    บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น

3.1    ผู้ขอใช้บริการสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่นได้โดยจะต้องทำการให้รายละเอียดข้อมูลตามที่บริษัทกำหนด รวมทั้งได้รับอนุมัติจากบริษัทให้เป็นสมาชิก โดยผู้ใช้บริการต้องผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ
อนึ่ง ผู้ขอใช้บริการต้องทำการตั้งรหัสผ่านสมาชิก โดยขั้นตอนการยืนยันโดยรหัสลับ (OTP) ที่ทางบริษัทจัดส่งให้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยหรือกระทำการใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบรหัสผ่าน
3.2    สมาชิกรับรองว่าบรรดาข้อมูลที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชั่นนี้ถูกต้องครบถ้วน โดยเบอร์โทรศัพท์มือถือหรืออีเมลส่วนตัวยังใช้งานอยู่ในขณะที่ได้ให้ข้อมูลดังกล่าว

4. การปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก

4.1    สมาชิกสามารถทำการปรับเปลี่ยนผ่านทางแอปพลิเคชั่น หรือ The 1 Call Center
4.2    สมาชิกรับรองว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก สมาชิกจะปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข : สำหรับสมาชิกเดอะวัน

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับหมายเลขสมาชิกและเป็นสมาชิก โดยรับทราบ ตกลง และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1.     ข้าพเจ้าตกลงให้ บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด (เรียกว่า “บริษัท”) ดำเนินการรับสมัครให้ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกจนกว่าข้าพเจ้าจะมีหนังสือแจ้งยกเลิกการเป็นสมาชิกดังกล่าว
2.     ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บรรดาข้อมูลใดๆของข้าพเจ้าที่ปรากฏในคำขอนี้ และ/หรือข้อมูลที่เกิดจากการเป็นสมาชิกนี้ (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) ตกเป็นทรัพย์สินของบริษัท
3.     ข้าพเจ้ารับทราบว่าวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของบริษัทจะเป็นไป โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเป็นสมาชิก และให้เกิดประโยชน์แก่ข้าพเจ้าตามที่บริษัทกำหนด 
4.     ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทเปิดเผย ใช้ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลอื่นภายในขอบเขตของกฎหมาย และเป็นประโยชน์กับข้าพเจ้า
5.     ข้าพเจ้ารับทราบว่า คะแนนจากการเป็นสมาชิกแต่ละคะแนนมีอายุ 2 (สอง) ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้าหรือบริการ
6.     ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคะแนนจากการเป็นสมาชิก ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับให้บริษัทมีอำนาจในการตรวจสอบและปรับคะแนนย้อนหลังเพียงไม่เกิน 6 เดือน และการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
7.     ข้าพเจ้ายอมรับว่าสิทธิประโยชน์ที่ทางบริษัทเสนอให้แก่สมาชิกแต่ละรายอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประวัติการซื้อสินค้าของสมาชิกแต่ละราย รายการโปรโมชั่นสินค้าแต่ละประเภท และ/หรือนโยบายทางการตลาดของบริษัท
8.     ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่า หากข้าพเจ้าคืนสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าที่ร่วมโครงการกับบริษัทแล้ว ข้าพเจ้าต้องคืนคะแนนสะสมที่ได้รับและรวมทั้งของรางวัลที่แลกรับจากคะแนนสะสมไปแล้ว หรือคืนเป็นเงินสดตามมูลค่าของของรางวัล
9.     ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิปฏิเสธการสมัครนี้ หรือสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้โดยไม่จำเป็นต้องระบุสาเหตุการปฏิเสธ/ยกเลิกดังกล่าว
10.     ข้าพเจ้ายอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกที่บริษัทกำหนดไว้ขณะยื่นใบสมัครและรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อาจมีขึ้นในภายหน้า โดยบริษัทมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11.     ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิเด็ดขาดฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเป็นสมาชิก/ของกำนัลที่จัดให้แลกและสิทธิพิเศษต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12.     กรณีที่มีปัญหาขัดแย้งจากการเป็นสมาชิก คำชี้ขาดของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
13.     บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14.     ในกรณีการเป็นสมาชิกบัตร CentaraThe1 นั้น ข้าพเจ้าสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกบัตรดังกล่าวได้ภายใน 3 (สาม) วัน นับจากวันที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครสมาชิก The 1 Card ครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว
15.    ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเช่น ชื่อ-สกุล ข้อมูลการติดต่อ รวมถึงข้อมูล/ข้อมูลการใช้บริการ แก่บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล บริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทที่เป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัท และ/หรือบริษัทอื่นใดที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกับบริษัท (“บุคคลอื่น ๆ”) เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการเสนอขายสินค้าและ/หรือบริการอื่น ๆ ซึ่งข้าพเจ้าอาจให้ความสนใจ ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้บริษัทจะต้องกำหนดให้บุคคลอื่น ๆ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกับบริษัท นอกจากนี้บริษัทจะต้องกำหนดให้บุคคลเหล่านั้นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพียงเท่าที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์เท่านั้น ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท