Smart Insights for
Smart Business

The 1 BIZ คือ Business Intelligence Solution ที่พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการที่หลากหลายของธุรกิจ เพื่อเพิ่มคุณค่าและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับ The 1 ที่มีสมาชิกกว่า 16 ล้านคน ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจในทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ทั้งธุรกิจในกลุ่มเซ็นทรัลและร้านค้าพันธมิตร ผ่าน 3 รูปแบบบริการ คือ Loyalty Service, Media Service และ Data Service

The 1 Loyalty Service: เพิ่มยอดขาย มัดใจ และสร้างความผูกพันระยะยาว

The 1 BIZ ช่วยธุรกิจเพิ่มยอดขาย เพิ่มฐานลูกค้าและสร้างความผูกพันกับลูกค้าในระยะยาว ด้วยบริการ Loyalty แบบครบวงจร ผ่านระบบ The 1 Loyalty Program ลูกค้าของคุณสามารถสะสมคะแนนทุกการใช้จ่าย และแลกคะแนนเป็นส่วนลด ของรางวัล หรือสิทธิพิเศษได้ในทุกร้านค้าใน The 1 Ecosystem

The 1 Media Service: เข้าถึง สื่อสาร และ โปรโมทแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพ

The 1 BIZ ช่วยธุรกิจเพิ่มฐานลูกค้าและยอดขาย ด้วยการสื่อสารถึงสมาชิก The 1 กว่า 16 ล้านคนอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทแบรนด์ สินค้าหรือบริการ ไปยังกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหญ่ (Mass) หรือกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง (Targeted) ลูกค้าของคุณจะได้ข่าวสารและข้อเสนอจากแบรนด์ของคุณที่ตรงใจ ผ่านช่องทางการสื่อสารของ The 1 ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เช่น SMS, E-mail, The 1 Mobile Application และ Social Media

The 1 Data Service: รู้จัก เข้าใจ รู้ใจ ลูกค้าอย่างลึกซึ้งด้วยข้อมูลเชิงลึก

The 1 BIZ ช่วยธุรกิจให้เข้าใจพฤติกรรมลูกค้าเชิงลึก (Customer Insight) จากการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าทั้งเชิงกว้างและเชิงลึกอย่างแม่นยำผ่านการมองลูกค้าแบบ 360 องศา หรือ The 1 Single View of Customer ผ่านเครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภท ให้สามารถเข้าถึง เข้าใจและใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมั่นใจได้ว่าลูกค้าของคุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากแบรนด์ของคุณ

ส่งข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้เราติดต่อกลับ

(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 บริการ)