ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข : สำหรับสมาชิกเดอะวัน (“สมาชิก”)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับหมายเลขสมาชิกและเป็นสมาชิก โดยรับทราบ ตกลง และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1.     ข้าพเจ้าตกลงให้ บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด (เรียกว่า “บริษัท”) ดำเนินการให้บริการแพลตฟอร์มและรับสมัครให้ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกจนกว่าบริษัทยกเลิกการเป็นสมาชิกของข้าพเจ้าเนื่องจากข้าพเจ้าไม่มีการสะสม แลก หรือโอนคะแนนภายในระยะเวลา 3 (สาม) ปีติดต่อกันและไม่มีคะแนนสะสมคงเหลือ

2.     ข้าพเจ้ารับทราบว่าการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไปต่างประเทศจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

3.     ข้าพเจ้ารับทราบว่า คะแนนจากการเป็นสมาชิกแต่ละคะแนนมีอายุตามที่บริษัทกำหนดไว้ในเงื่อนไขของแต่ละโปรโมชั่น (1 (หนึ่ง) เดือน/ 3 (สาม) เดือน/ 6 (หก) เดือน/ หรือ 2 (สอง) ปี) นับจากวันที่ซื้อสินค้าหรือบริการ

4.     ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคะแนนจากการเป็นสมาชิก ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับให้บริษัทมีอำนาจในการตรวจสอบและระงับข้อโต้แย้ง โดยการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

5.     ข้าพเจ้ายอมรับว่าสิทธิประโยชน์ที่ทางบริษัทเสนอให้แก่สมาชิกแต่ละรายอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประวัติการซื้อสินค้าของสมาชิกแต่ละราย รายการโปรโมชั่นสินค้าแต่ละประเภท และ/หรือนโยบายทางการตลาดของบริษัท

6.     ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่า หากข้าพเจ้าคืนสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าที่ร่วมโครงการกับบริษัทแล้ว ข้าพเจ้าต้องคืนคะแนนสะสมที่ได้รับและรวมทั้งของรางวัลที่แลกรับจากคะแนนสะสมไปแล้ว หรือคืนเป็นเงินสดตามมูลค่าของของรางวัล

7.     ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการแพลตฟอร์มและการสมัครนี้ หรือสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้โดยไม่จำเป็นต้องระบุสาเหตุการปฏิเสธ/ยกเลิกดังกล่าว

8.     ข้าพเจ้ายอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกที่บริษัทกำหนดไว้ขณะลงทะเบียนใช้บริการแพลตฟอร์มและรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อาจมีขึ้นในภายหน้า โดยบริษัทมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9.     ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิ์เด็ดขาดฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเป็นสมาชิก/ของกำนัลที่จัดให้แลกและสิทธิพิเศษต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.  กรณีที่มีปัญหาขัดแย้งจากการเป็นสมาชิก คำชี้ขาดของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

11.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12.  หากคุณไม่ประสงค์ที่จะรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดจากบริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล และ/หรือ บริษัทในเครือ และ/หรือ บริษัทที่เป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัท โปรดติดต่อบริษัทมาที่ contact@the1.co.th หรือฝ่ายบริการลูกค้าที่หมายเลข 02-660-1000 ได้ทุกวัน ตั้งแต่ 9.00 น. จนถึง 22.00 น. หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่ร้านค้าของเรา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้แพลตฟอร์ม เดอะวัน

บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด (“บริษัท”) ได้จัดทำ The 1 Application และ www.the1.co.th รวมถึงเว็บไซต์  เว็บไซต์ที่แสดงบนอุปกรณ์มือถือ หรือโมบายแอพพลิเคชั่น (“แพลตฟอร์ม”) เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อและสื่อสาร รวมถึงให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกของ เดอะวัน (“สมาชิก”) เช่น การสมัครเป็นสมาชิก ตรวจสอบคะแนนคงเหลือและคะแนนที่จะหมดอายุ ปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ตรวจสอบแคมเปญส่งเสริมการขายของบริษัท และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ แลกคะแนนสะสมตามรายการที่บริษัทกำหนด และโอนคะแนนสะสมระหว่างสมาชิกและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่บริษัทจะกำหนดขึ้นในภายหลัง

ผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม (“ผู้ใช้งาน”)ได้อ่าน และยอมรับว่าผู้ใช้งานจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแพลตฟอร์มนี้ โดยผู้ใช้งานจะต้องศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างนี้อย่างละเอียดและรอบคอบก่อนที่จะกระทำธุรกรรมหรือกิจกรรมใด ๆ บนแพลตฟอร์มนี้ หากท่านทำธุรกรรมหรือกิจกรรมใด ๆ บนแพลตฟอร์ม ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แล้ว และหากท่านไม่ต้องการที่จะผูกพันภายใต้เงื่อนไขนี้ กรุณาหยุดทำธุรกรรมใด ๆ บนแพลตฟอร์มนี้  ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือข้อตกลงอื่น ๆ ในแพลตฟอร์มนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกและผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า

1.    ขอบเขตการใช้งานแพลตฟอร์ม และข้อกำหนดทั่วไป

1.1    บริษัทขอสงวนสิทธิไว้สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกบนแพลตฟอร์มเพื่อตรวจสอบคะแนนคงเหลือและคะแนนที่จะหมดอายุ ปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ตรวจสอบแคมเปญส่งเสริมการขายของบริษัท และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ แลกคะแนนสะสมตามรายการที่บริษัทกำหนด และโอนคะแนนสะสมระหว่างสมาชิกอื่นและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่บริษัทอาจกำหนดขึ้นในภายหลัง 
1.2    ผู้ใช้งานรับรองว่าบรรดาข้อมูลที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทในแพลตฟอร์มเป็นข้อมูลของผู้ใช้งานที่ถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรับรองว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรืออีเมลส่วนตัวยังใช้งานได้อยู่ในขณะที่ให้ข้อมูลดังกล่าว
1.3    ผู้ใช้งานตกลงและรับทราบว่า บริษัทไม่ได้ให้ความรับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์ม และไม่รับรองว่าแพลตฟอร์ม ปราศจากไวรัส หรือสิ่งอื่น ๆ ที่อาจจะกระทบต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน
1.4    ก่อนจะทำรายการใด ๆ ผ่านแพลตฟอร์ม ผู้ใช้งานจะต้องตรวจสอบชื่อและนามสกุล หมายเลขสมาชิกและคะแนนสะสม ซึ่งจะปรากฏบนแพลตฟอร์ม แอปพลิเคชั่นและอีเมลที่ส่งถึงท่านตามอีเมลแอดเดรสหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆที่ใช้ในการการติดต่อที่ท่านได้ระบุไว้ หลังจากที่มีการทำธุรกรรมใดๆ ผ่านทางแพลตฟอร์มทุกครั้ง
1.5    ผู้ใช้งานจะตรวจสอบเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์มก่อนการรับสิทธิประโยชน์ และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์ม
1.6    การใช้งานแพลตฟอร์มในแต่ละครั้ง ถือว่าผู้ใช้งานได้รับทราบถึงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขทีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและได้ใช้บังคับในเวลาดังกล่าวโดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว โดยตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ

1.7  ผู้ใช้งานรับทราบว่าการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไปต่างประเทศจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

1.8   ในแพลตฟอร์มจะมีโฆษณา ไฮเปอร์ลิงก์ หรือดีพลิงก์ ไปยังเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิงก์ไปยังแพลตฟอร์ม เวปไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล บริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทที่เป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัท และ/หรือบริษัทอื่นใดที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้ข้อมูล ซึ่งแพลตฟอร์ม เวปไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สามเหล่านั้นไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มของบริษัท และไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือความรับผิดชอบของบริษัท เมื่อผู้ใช้งานทำการลิงก์ไปยังแพลตฟอร์ม เวปไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นดังกล่าว เมื่อผู้ใช้งานจะออกจากแพลตฟอร์มของบริษัทและดำเนินการต่อไปภายใต้ความเสี่ยงของผู้ใช้งานเองทั้งหมด บริษัทไม่รับประกันถึงความถูกต้องแม่นยำและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และบริษัทขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดต่อการสูญเสียหรือเสียหายที่ผู้ใช้งานได้รับจากการอ้างอิงข้อความที่อยู่หรือไม่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม เวปไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม การแสดงโฆษณาไม่ถือเป็นการแสดงการรับรองหรือแนะนำจากบริษัท
1.9    ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร บริษัทอาจระงับหรือยกเลิกการให้บริการ รวมถึงเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายผ่านแพลตฟอร์มได้โดยไม่ต้องประกาศ หรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1.10    คะแนนสะสมที่ปรากฏเมื่อมีการตรวจสอบคะแนน จะเป็นคะแนนสะสมของการซื้อครั้งล่าสุดของวันนี้ ยกเว้นในกรณีถ้ามีการจับจ่ายและการได้รับคะแนนจากการซื้อของวันนี้ที่ได้รับจากบริษัท และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่ทำการส่งคะแนนมาให้บริษัทในภายหลัง คะแนนจะถูกนำไปคำนวณและแสดงในวันถัดไป หรือตามเงื่อนไขของบริษัท และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่กำหนดไว้
1.11    คะแนนสะสมที่แลกผ่านทางแพลตฟอร์ม จะถูกนำไปประมวลผลและหักออกจากคะแนนที่คงเหลืออยู่ทันที
1.12    ในการแลกคะแนนบนแพลตฟอร์ม ผู้ใช้งานจะไม่ได้รับอีเมลสรุปการแลกคะแนน แต่สามารถตรวจสอบประวัติการแลกคะแนนได้ที่เมนู "ประวัติการใช้งาน"
1.13    เมื่อผู้ใช้งานทำการยืนยันการแลกคะแนนบนแพลตฟอร์มเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถขอคืนคะแนนได้

1.14  กรณีแลกคะแนนผ่านช่องทางอื่น จะมี SMS แจ้งเตือนการแลกคะแนนตั้งแต่ 4,000 คะแนนขึ้นไป หากสมาชิกไม่ได้เป็นผู้ทำรายการ โปรดติดต่อ 02-660-1000 ภายใน 7 วัน หากเกินกำหนดเวลาและเกิดปัญหาโต้แย้ง คำชี้ขาดของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

1.15   กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคะแนน The 1 ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับให้บริษัทมีอำนาจในการตรวจสอบและปรับคะแนนย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน และการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

1.16    คะแนนสะสมที่แลกจะถูกหักออกจากระบบในส่วนแรกของบัญชีในรูปแบบ “เข้าก่อน ออกก่อน”

1.17    คะแนนสะสมจะมีอายุ 2 (สอง) ปี นับจากปีที่มีการซื้อสินค้า โดยบริษัทจะคำนวณคะแนนสะสมในวันสุดท้ายของทุกปีปฏิทินรวจสอบชื่อและนามสกุล หมายเลขสมาชิกและคะแนนสะสม ซึ่งจะปรากฏบนแพลตฟอร์มทุกครั้งก่อนจะทำการแลกคะแนนบนแพลตฟอร์ม

2. การสมัครเป็นสมาชิก

2.1    ผู้ขอใช้บริการสามารถสมัครสมาชิกได้โดยจะต้องทำการให้รายละเอียดข้อมูลตามที่บริษัทกำหนด รวมทั้งได้รับอนุมัติจากบริษัทให้เป็นสมาชิก โดยผู้ใช้บริการต้องผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกเดอะวัน
2.2    ผู้สมัครรับทราบว่าบริษัทมีสิทธิใช้เครื่องอ่านสมาร์ตการ์ด (Smart Card Reader) เพื่อใช้อ่านบัตรประชาชนไทย หรือใช้แท็บเล็ตเพื่อสแกนหนังสือเดินทางและดาวน์โหลดข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้ในการลงทะเบียนเป็นสมาชิกเดอะวัน ผ่านทางแพลตฟอร์ม เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ
2.3    ผู้สมัครตกลงและยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของการเป็นสมาชิกที่ใช้บังคับ ณ ขณะลงทะเบียนใช้บริการแพลตฟอร์มในทุกช่องทางและให้รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขในภายหน้า
2.4    ผู้สมัครรับรองว่าบรรดาข้อมูลที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเป็นสมาชิกถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรับรองว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมลส่วนตัวยังใช้งานอยู่ในขณะที่ได้ให้ข้อมูลดังกล่าว
2.5   ผู้สมัครเป็นสมาชิก The 1 ต้องไม่เป็นผู้เยาว์และมีอายุตั้งแต่ 10 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  รวมทั้งไม่เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 

2.6 บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม

3.1    ผู้ขอใช้บริการสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานแพลตฟอร์มได้โดยจะต้องทำการให้รายละเอียดข้อมูลตามที่บริษัทกำหนด รวมทั้งได้รับอนุมัติจากบริษัทให้เป็นสมาชิก โดยผู้ใช้บริการต้องผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ
อนึ่ง ผู้ขอใช้บริการต้องทำการตั้งรหัสผ่านสมาชิก โดยขั้นตอนการยืนยันโดยรหัสลับ (OTP) ที่ทางบริษัทจัดส่งให้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยหรือกระทำการใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบรหัสผ่าน
3.2    สมาชิกรับรองว่าบรรดาข้อมูลที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าใช้แพลตฟอร์มนี้ถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรับรองว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือหรืออีเมลส่วนตัวยังใช้งานอยู่ในขณะที่ได้ให้ข้อมูลดังกล่าว

4. การปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก

4.1    สมาชิกสามารถทำการปรับเปลี่ยนผ่านทางแพลตฟอร์ม หรือ The 1 Call Center
4.2   สมาชิกรับรองว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก สมาชิกจะปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา