นโยบายความเป็นส่วนตัว

เรา, บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด ("บริษัท") อาจดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังพันธมิตรทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ วันเกิด เพศ เลขที่บัตรประชาชน หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เมื่อคุณติดต่อกับเราผ่านการล็อกอินเข้าสู่ The 1 Application และ www.the1.co.th (“แพลตฟอร์ม”) หรือติดต่อกับเราด้วยวิธีการอื่น ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวมรวมนั้นอาจถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ดังนั้นเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจึงสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นมา ("นโยบาย") โดยสอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ นโยบายนี้อธิบายวิธีที่เราจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับการให้การบริการบนแพลตฟอร์มของเรา ในกรณีที่กฎหมายของประเทศไทยได้กำหนดกฎระเบียบ หรือมาตรฐานขึ้นในการจัดการและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เราจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมาตรฐานนั้น ๆ (“กฎระเบียบ”)

คุณได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้เราทำการรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายนี้ ในขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าสู่แพลตฟอร์ม

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถเรียกดูแพลตฟอร์มของเราได้โดยไม่จำต้องบอกว่าคุณเป็นใครหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแต่เมื่อคุณได้ลงทะเบียนโดยให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเราแล้ว เราจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

1.  ชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ วัน/เดือน/ปีเกิด เพศ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) เลขที่บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ

2.  ข้อมูลการทำธุรกรรมขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่คุณทำบนแพลตฟอร์ม

3.  การติดต่อผ่านทางแพลตฟอร์มของเรา และการติดต่อกับเรา

4.  ข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์ม การบริการ เนื้อหา และการโฆษณาของเรา ซึ่งรวมถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ และข้อมูลการเชื่อมต่อ สถิติการเข้าดูหน้าเพจ ปริมาณการใช้แพลตฟอร์ม ข้อมูลโฆษณา และข้อมูลเว็บล็อกมาตรฐาน

หากคุณลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แพลตฟอร์มของเรา บริษัทสามารถเก็บรวบรวมและจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านทางแพลตฟอร์มได้ตามนโยบายนี้และนโยบายอื่น ๆ ของเราในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

การตลาด

เราอาจจะรวมข้อมูลของคุณเข้ากับข้อมูลที่เราจัดเก็บจากบริษัทอื่น และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อปรับปรุงและปรับการให้บริการ เนื้อหา และการโฆษณาของเราให้เหมาะสมกับคุณ หรือเปิดเผยให้กับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล บริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทที่เป็นพันธมิตรทางการค้า และ/หรือบริษัทอื่นใดที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกับบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด หากคุณไม่ประสงค์ที่จะรับการสื่อสารทางการตลาดจากเราโปรดแจ้งให้เราทราบ หรือโทรศัพท์หาฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

การใช้/วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์หลักของเราในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คือ เพื่อให้การใช้งานของคุณบนแพลตฟอร์มของเรามีความปลอดภัย ราบรื่น มีประสิทธิภาพ และปรับปรุงการให้บริการได้อย่างเหมาะสมกับคุณ คุณยินยอมที่จะให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.  ยืนยันตัวตนของคุณในการลงทะเบียนเป็นสมาชิก The 1

2.  ประมวลผลในการลงทะเบียนเป็นสมาชิก The 1 และการเปิดใช้งานบัญชีออนไลน์ของคุณ

3.  ให้บริการบัญชี The 1 รวมถึงการเพิ่มคะแนน การแลกคะแนน การโอนคะแนน การปรับปรุงข้อมูลเป็นข้อมูลล่าสุด และตรวจสอบประวัติการใช้งานย้อนหลังทั้งระบบการให้บริการแบบออนไลน์และออฟไลน์

4.  วิเคราะห์พฤติกรรมและความสนใจของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมการขาย

5.  แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการเสนอขายสินค้าและ/หรือบริการอื่น ๆ ซึ่งคุณอาจให้ความสนใจ

6.  ปรับปรุง และเพิ่มข้อเสนอของเรา โดยการวิจัยและพัฒนาคุณลักษณะใหม่ ๆ รวมถึงการให้บริการที่เราอาจมีในอนาคต

7.  พัฒนาธุรกิจของบริษัทของเราและของกลุ่มบริษัท

8.  พัฒนาสินค้าและบริการในกลุ่มร้านค้าของเราและของกลุ่มบริษัท

9.  ให้บริการเกี่ยวกับการธนาคาร การเงิน การให้สินเชื่อ การบริหารสินทรัพย์ การลงทุน การประกันภัย และบัตรเครดิต

10.  เข้าถึง เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประโยชน์ของบริษัท เช่น การทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของแพลตฟอร์มหรือระบบอื่น ๆ ของบริษัท การใช้หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการใช้ประโยชน์ภายในของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทที่เป็นพันธมิตรทางการค้า และ/หรือบริษัทอื่นใดที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกับบริษัท

การปฏิเสธการเก็บข้อมูล

คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณที่ให้เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเมื่อ โดยแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโทรหาฝ่ายบริการลูกค้าของเรา ในกรณีเช่นนั้น เราจะไม่สามารถระบุตัวตนของคุณ และไม่สามารถให้ความปลอดภัย ความราบรื่น ความมีประสิทธิภาพ และการปรับปรุงการให้บริการที่เหมาะสมกับคุณขณะที่คุณใช้แพลตฟอร์มของเราได้ ถึงแม้ว่าคุณสามารถดูแพลตฟอร์มส่วนใหญ่ของเราได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่เรา แต่ในบางกรณี คุณมีความจำเป็นต้องใส่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เราสามารถให้บริการตามที่คุณร้องขอได้

การเปิดเผยข้อมูลของคุณ

คุณรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกโอนไปยังบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล และ/หรือบริษัทในเครือ และ/หรือบริษัทที่เป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัท ในกรณีนี้ บริษัทจะให้บุคคลอื่นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวังภายใต้ข้อจำกัด และขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายหรือคำร้องขออื่นที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเปิดเผยตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับอยู่

การแบ่งปันข้อมูลของคุณ

เราอาจแบ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับ

1.  บุคคลภายนอกที่เป็นผู้ให้การบริการภายใต้สัญญา ซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยในการดำเนินธุรกิจของเรา ในกรณีที่เราจ้างบริษัทและบุคคลอื่นใด เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในนามของเรา

2.  การบังคับทางกฎหมาย หรือโดยคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบคำขอที่ข้องเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนทางอาชญากรรม หรือกิจกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าผิดกฎหมาย ในกรณีเช่นว่านี้ เราจะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวน เช่น ชื่อ เมือง รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ประวัติการใช้งานของผู้ใช้ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) ข้อร้องเรียนการฉ้อโกง และประวัติการซื้อและรายการ

3.  องค์กรทางธุรกิจอื่น ๆ หากเรามีแผนที่จะควบรวมหรือถูกควบรวมโดยองค์กรทางธุรกิจรายอื่น (หากเกิดการรวมเช่นว่านั้น เราจะให้ธุรกิจที่เกิดจากการรวมตัวขึ้นใหม่นั้นปฏิบัติตามนโยบายนี้เพื่อเคารพในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกใช้ในทางตรงกันข้ามกับนโยบายนี้ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนก่อน)

4.  บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล บริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทที่เป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัท และ/หรือบริษัทอื่นใดที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกับบริษัท ในกรณีนี้ บริษัทจะให้บุคคลอื่นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวังภายใต้ข้อจำกัด เพียงเท่าที่บุคคลอื่นกำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ซึ่งได้แจ้งไว้กับบริษัทและบริษัทตกลงยินยอมภายในขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้เท่านั้น

คุกกี้

คุกกี้ คือ เครื่องมือหนึ่งที่ถูกส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นจากอุปกรณ์ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์บางประการได้

แพลตฟอร์มของเราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และพัฒนาการให้บริการของเรา โดยคุณมีทางเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้เหล่านั้น และทราบว่าเมื่อไหร่คุกกี้ถูกส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณ หากคุณเลื่อกที่จะปฏิเสธคุกกี้ของเรา คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของเราได้

การป้องกันบัญชี

รหัสลับ/รหัสผ่านของคุณเป็นกุญแจในการเข้าสู่บัญชีของคุณ รหัสลับจะใช้ตัวเลข 6 (หก) ตัว รหัสผ่านจะใช้ตัวเลขและตัวอักษรที่มีลักษณะเฉพาะ คุณจะต้องไม่เปิดเผยรหัสลับ/รหัสผ่านแก่ผู้อื่น หากคุณแบ่งปันรหัสลับ/รหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับคนอื่น คุณตกลงที่จะรับผิดชอบการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นในนามบัญชีของคุณ หากคุณไม่สามารถคุมรหัสลับ/รหัสผ่านของตัวเองได้ คุณอาจจะไม่สามารถคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ ซึ่งอาจส่งผลให้คุณมีหน้าที่ตามกฎหมายอันเป็นผลจากการกระทำในนามของคุณ ดังนั้น หากรหัสลับ/รหัสผ่านของคุณไม่ปลอดภัยอีกต่อไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณควรแจ้งเราโดยพลัน และเปลี่ยนรหัสลับ/รหัสผ่านของคุณในทันที

เราจะไม่ขอรหัสลับ/รหัสผ่านของคุณผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมลไม่ว่ากรณีใด ดังนั้นหากคุณได้รับการสอบถามดังกล่าว โปรดรายงานเหตุมาที่ศูนย์ความปลอดภัยและการแก้ปัญหาหรือผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณเข้าแพลตฟอร์มของเราจากการใช้อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน ข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวกับคุณ เช่น บัญชีผู้ใช้ กิจกรรม หรือตัวช่วยเตือนความจำจากแพลตฟอร์มอาจปรากฏต่อคนอื่น ๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ต่อจากคุณได้ เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลหรือการสื่อสารของคุณจากการถูกเปิดเผยต่อผู้อื่น คุณควรลงชื่อออก และปิดเว็บบราวเซอร์หลังจากที่เข้าแพลตฟอร์มเสร็จแล้ว

การเปลี่ยน และการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณสามารถดู ทบทวน และเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยลงชื่อเข้าสู่แพลตฟอร์ม คุณต้องอัพเดตข้อมูลส่วนบุคคลทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือพบความไม่ถูกต้อง และในกรณีนี้ให้ถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งต่อการจัดเก็บ การใช้ การโอน การเปิดเผย หรือการจัดการข้อมูลดังกล่าวโดยเราภายใต้นโยบายนี้

ความปลอดภัย

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้ในเซิฟเวอร์ของเราที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เราจะรักษาข้อมูลเสมือนเป็นทรัพย์สินที่ต้องได้รับการปกป้องและจะใช้วิธีการที่หลากหลาย (การเข้ารหัส รหัสผ่าน ความปลอดภัยทางกายภาพ เป็นต้น) เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงและการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้ว่าเราจะทุ่มเทอย่างหนักเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เราไม่ได้ให้สัญญา และคุณไม่ควรคาดหวังว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือการสื่อสารแบบส่วนบุคคลจะเป็นส่วนตัวเสมอไป

ทั้งนี้ คุณอาจร้องขอให้บริษัทลบ ทำลาย หรือระงับการใช้ชั่วคราวหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น

แพลตฟอร์มจะมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น โปรดระมัดระวังว่า เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัว เนื้อหาหรือข้อมูลของเว็บไซต์เหล่านั้น เราสนับสนุนให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์นั้น ๆ ที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณ

บุคคลภายนอก

เว้นเสียแต่ว่าจะระบุเอาไว้ในนโยบายนี้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น นโยบายนี้ระบุเพียงการใช้และการเปิดเผยข้อมูลซึ่งเราเก็บรวบรวมจากคุณเท่านั้น เราไม่ได้ควบคุมนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก เช่น เว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม และคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเท่าที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ เราสนับสนุนให้คุณถามคำถามและทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกนั้นก่อนที่คุณจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลภายนอกดังกล่าว

ความยินยอม

การที่คุณใช้แพลตฟอร์มต่อเนื่อง คุณได้ยินยอมให้ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัว  ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทแล้ว อันได้แก่ ข้อกำหนดและเงื่อนไข : สำหรับสมาชิกเดอะวัน และ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้แอปพลิเคชั่น เดอะวัน

คุณรับทราบว่าคุณมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ถูกจัดเก็บโดยบริษัท และคุณอาจร้องขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยปราศจากความยินยอม

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงให้ทันสมัย แก้ไข และเปลี่ยนแปลงนโยบายของเราได้ตลอดเวลา ดังนั้น เราแนะนำให้คุณตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นระยะ ๆ และตรวจสอบนโยบายนี้ทุกครั้งก่อนเข้าใช้งานบนแพลตฟอร์ม โดยการเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันทีหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงได้ถูกประกาศบนแพลตฟอร์มนี้

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้ อย่าได้ชักช้าที่จะติดต่อเรามาที่ contact@the1.co.th หรือติดต่อเราผ่านฝ่ายบริการลูกค้าที่หมายเลข 02-660-1000 ได้ทุกวัน ตั้งแต่ 9.00 น. จนถึง 22.00 น. หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่ร้านค้าของเรา